Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Tisztelt Leendő Vásárlónk !

Amennyiben termékünk elnyerte a tetszését, de segítségre van szüksége, ügyfélszolgálatunkat keresse bizalommal a 06303369398-as telefonszámon vagy mailben az info@wolframbenz.hu címen.

Amennyiben meghozta vásárlási döntését, és az adott terméket meg kívánja tőlünk vásárolni, azt a termék melletti megrendelés gombra kattintva teheti meg, megadva az ott kért adatokat, vagy kérjük küldjön egy válasz e-mailt ( info@wolframbenz.hu-ra) az alábbi tartalommal: 

 „A hivatkozott terméket megrendelem”

Megrendelésében szerepelnie kell az alábbi információknak:

Az Ön által választott termék: 

Pl: e-Raptor 1000 típusszámú elektromos roller 

Hagyományos, konnektoros töltő: 110V-240V

Alapfelszereltség: Ülés, LED-es első és hátsó lámpa, féklámpa

Bruttó ár: ….,-Ft

Dobozban történő kiszállítási igény esetén (szereltség 90%-os)

Fuvardíj: 12.700 -Ft 

Fizetendő összeg: xy-Ft, 

Fizetés módja: Kérjük, hogy a fenti xy Ft összeget szíveskedjen átutalni a WolframBenz Gépjármű Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság uniCredit Bank Hungary Zrt.nél vezetett 10918001-00000071-94330007 számú számlájára. 

Kérjük az átutalási közleményben szíveskedjen feltüntetni a rendelés számát, vagy a megrendelt termék és az Ön nevét.

Átvétel, kiszállítás: A teljes fizetendő összeg bankszámlánkon történő jóváírását követő munkanap az Ön általa megrendelt terméket átveheti budapesti telephelyünkön ( 1044 Budapest, Ezred utca 7, 2 épület fszt. ) valamint -kiszállítási igény esetén azt az Önnel leegyeztetett címre - átadjuk kiszállításra az LPM futárszolgálatnak, akik kiszállítják Önnek a terméket dobozolva, 90%-os szereltségi állapotban. Lehetőség van teljes szereltségű kiszállításra is, járműként, azonban ezen igényét és annak részleteit és költségét minden esetben egyeztetni kell külön, ügyfélszolgálatunkkal.

A kiszállítás, a megrendeléstől kezdődően, 2-5 napot vehet igénybe.

Személyes átvételre is lehetősége van, budapesti telephelyünkön ( 1044 Budapest, Ezred utca 7, 2 épület fszt. ), mely bemutatóterem, átvételi pont és webáruház, ügyfélszolgálat is egyben. 

Itt hétköznapokon 8-16 óráig állunk rendelkezésre.

Tájékoztatom egyúttal, hogy az értékesített  Termékkel és a WolframBenz Kft. tevékenységével kapcsolatos esetleges észrevételeit, javaslatait, illetve fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:

  • Levelezési cím: 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 11. 2. emelet 4. ajtó 
  • Telefonszám: +36-30-658-0773,  +36
  • Email: info@wolframbenz.hu

A felhasználói kérdéseket, észrevételeket és fogyasztói panaszokat az ügyfélszolgálat írásban, az Ön által megadott e-mail címre e-mail útján válaszolja meg.

A fogyasztói panaszokat legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg.

Amennyiben a WolframBanz Kft-vel fennálló fogyasztói jogvita lépne fel és az tárgyalások során nem rendeződik, fogyasztói békéltető testülethez fordulhat jogai érvényesítése érdekében.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található.

A WolframBenz Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

Budapesti Békéltető Testület 

székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

A WolframBenz Kft-től történő vásárlás során magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Önt az alábbi kellékszavatosság illeti meg: 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Önt termékszavatossági igény illeti meg: 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  •  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Önt Jótállás illeti meg: 

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás tartalma egy év, az akkumulátorra 6 hónap.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságtól és termékszavatossági  jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Önt kiszállításos távértékesítés esetén a termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, melyet a nyilatkozat minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhat. Az elállási jog határidőben érvényesítettnek tekintendő, amennyiben a fogyasztó a nyilatkozatát határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli. 

A fogyasztó köteles megtéríteni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. 

Nyilatkozat minta:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: WolframBenz Gépjármű Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 11. 2. emelet 4. ajtó 

Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási jogomat az …...  termék adásvételére  irányuló szerződés tekintetében

Az átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: Budapest, 2015. 

Köszönjük, hogy minket választott !

WolframBenz Gépjármű Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 11. 2. emelet 4. ajtó 

Raktár Telephely: 1044 Budapest, Ezred utca 7. 2.ép / B

Telefonszám: +36-30-336 939836

Email: info@wolframbenz.hu

Website: www.wolframbenz.hu

Facebook: WolframBenz
http://www.facebook.com/pages/WolframBenz/134498893347825